dating

After Update Trigger trong MySQL


Trong bài này bạn sẽ học cách tạo After Update Trigger trong MySQL, đây là loại trigger được gọi sau khi lệnh update hoàn thành, vì vậy bạn có thể truy cập OLD và NEW nhưng không thay đổi được giá trị của chúng.

Về cách hoạt động thì không khác gì lệnh After Insert, điểm khác duy nhất là một bên là INSERT TRIGGER và một bên là UPDATE TRIGGER.

1. Cú pháp After Update Trigger trong MySQL

Như thường lệ, bạn phải hiểu rằng đây là loại trigger hoạt động sau khi lệnh update thực hiện xong.

Cú pháp của nó như sau:


CREATE TRIGGER trigger_name
AFTER UPDATE
ON table_name FOR EACH ROW
trigger_body

MySQL nhận biết đây là loại AFTER UPDATE trigger thông qua từ khóa này.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Về phần trigger body bạn nên đặt trong thẻ BEGIN .. END để tường minh, vì dù sao body nếu có nhiều lệnh SQL thì đó là điều bắt buộc.


DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trigger_name
  AFTER UPDATE
  ON table_name FOR EACH ROW
BEGIN
  -- statements
END$$  

DELIMITER ;

Như mình đã nói ở trên, bạn có thể truy xuất đến giá trị của OLDNEW nhưng không thể cập nhật được, vì MySQL đã thực hiện update xong mới gọi đến trigger này.

MySQL AFTER UPDATE Trigger png

2. Ví dụ After Update Trigger trong MySQL

Hãy xem ví dụ dưới đây, chúng ta vẫn làm việc với bảng sales như ở bài trước. Hãy chạy lệnh SQL này để tạo bảng.

See also  Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Tạo table sale

Dưới đây là cấu trúc của bảng Sales.


DROP TABLE IF EXISTS Sales;

CREATE TABLE Sales (
  id INT AUTO_INCREMENT,
  product VARCHAR(100) NOT NULL,
  quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
  fiscalYear SMALLINT NOT NULL,
  fiscalMonth TINYINT NOT NULL,
  CHECK(fiscalMonth >= 1 AND fiscalMonth <= 12),
  CHECK(fiscalYear BETWEEN 2000 and 2050),
  CHECK (quantity >=0),
  UNIQUE(product, fiscalYear, fiscalMonth),
  PRIMARY KEY(id)
);

Tiếp theo hãy insert 3 dòng dữ liệu vào, khác hoàn toàn với bài trước.


INSERT INTO Sales(product, quantity, fiscalYear, fiscalMonth)
VALUES
  ('2001 Ferrari Enzo',140, 2021,1),
  ('1998 Chrysler Plymouth Prowler', 110,2021,1),
  ('1913 Ford Model T Speedster', 120,2021,1);

Nào, bây giờ hãy sử dụng lệnh Select để xem trong bảng có gì nhé.

MySQL AFTER UPDATE trigger sample table png

Tạo thêm một table SalesChanges để lưu trữ thông tin cập nhật của bảng sales.


DROP TABLE IF EXISTS SalesChanges;

CREATE TABLE SalesChanges (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  salesId INT,
  beforeQuantity INT,
  afterQuantity INT,
  changedAt TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

Tạo trigger

Tiếp theo hãy tạo trigger xử lý tình huống sau: Nếu giá trị của quantity cập nhật khác với gí trị cũ thì hãy lưu vết vào table SalesChanges để sau này biết lịch sử thay đổi của nó.


DELIMITER $$

CREATE TRIGGER after_sales_update
AFTER UPDATE
ON sales FOR EACH ROW
BEGIN
  IF OLD.quantity <> new.quantity THEN
    INSERT INTO SalesChanges(salesId,beforeQuantity, afterQuantity)
    VALUES(old.id, old.quantity, new.quantity);
  END IF;
END$$

DELIMITER ;

Về các hàm mình sử dụng ở trên khá quen thuộc với các bạn rồi nên mình không giải thích gì thêm.

Thử trigger

Bây giờ hãy thử update dữ liệu xem trigger có hoạt động không nhé.

See also  500 Internal Server Error

Bạn hãy để ý dòng dữ liệu ID = 1 có giá trị của quantity là 140, bây giờ mình sẽ cập nhật nó thành 350.

Nếu như trigger hoạt động đúng thì nó sẽ lưu vết vào bảng SalesChanges.


UPDATE Sales 
SET quantity = 350
WHERE id = 1;

Hãy chạy câu SQL trên nhé, sau đó chạy lệnh dưới đây để xem trong bảng SalesChanges có gì không.


SELECT * FROM SalesChanges;

MySQL AFTER UPDATE trigger example png

Như vậy là nó đã hoạt động. Bây giờ hãy thử cập nhật tất của quantity tăng lên 10%.


UPDATE Sales 
SET quantity = CAST(quantity * 1.1 AS UNSIGNED);

Xem lại bảng SalesChanges:


SELECT * FROM SalesChanges;

MySQL AFTER UPDATE trigger example 2 png

Vùng mình khoanh đỏ chính là ba dòng dữ liệu đã được thêm vào bởi vì mình đã update tăng 10% quantity cho 3 rows trong bảng Sales.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng After Update Trigger trong MySQL, với loại trigger này sẽ giúp bạn làm được khá nhiều việc, nhất là dùng đẻ lưu vết các table.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: dating

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button